Opdracht

Opvoedingswinkel Zuid-Limburg richt zich tot ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken (leerkrachten, medewerkers kinderopvang ...) van kinderen en jongeren om ondersteuning te bieden bij de opvoeding. De opvoedingswinkel Zuid-Limburg houdt met zijn aanbod rekening met de kansarme gezinnen en kansengroepen.
Dit vraagt een actieve opstelling in de toeleiding van opvoedingsverantwoordelijken, bekendmaking, contacten met sleutelfiguren, welzijnswerkers, hulpverleners van de eerste lijn. Samenwerking met andere actoren is in de uitbouw van opvoedingsondersteuning essentieel. Deze samenwerking wordt enerzijds structureel ingebouwd en organiseert zich anderzijds door ad hoc overleg. 

 

Binnen de opvoedingswinkel Zuid-Limburg worden continu volgende aandachtspunten weerhouden:

 • accent op aansluiting bij de eigenheid en noden van de gemeenten;
 • afstemming van diensten op elkaar;
 • activering van de lokale partners om samen de verschillende opdrachten van de opvoedingswinkel Zuid-Limburg mee te realiseren;
 • signaleren van gedetecteerde noden aan het beleid.

Opdrachten van de opvoedingswinkel Zuid-Limburg:

 • basisinformatie ter beschikking stellen over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen;
 • algemene opvoedingsvragen beantwoorden;
 • een onderscheiden, vraaggerichte pedagogische adviesfunctie aanbieden bij specifieke opvoedingsvragen;
 • stimuleren van ontmoeting tussen opvoedingsverantwoordelijken met de nadruk op het creëren van sociale netwerken;
 • het bespreekbaar maken van het opvoeden van kinderen bij brede groepen van opvoedingsverantwoordelijken
 • voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten in verband met opvoeding binnen het bereik van opvoedingsverantwoordelijken brengen;
 • ondersteuning aanbieden bij opvoedingsproblemen zowel in gezins- als groepsverband;
 • zorgen voor een vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen met, indien nodig een gerichte doorverwijzing;
 • zorgen voor een gecoördineerde, systematische en kwantitatieve gegevensverzameling.